LP: Link Prediction

استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص نفوذ

به منظور استفاده بهار از الگوریتم ژنتیک در تشخیص نفوذ از الگوریتم ژنتیک برای تولید قوانینcalssificationیا برای انتخاب ویژگی های مناسب کروموزوم ها استفاده میشود.الگوریتم ژنتیک به دلیل قدرت و سادگی عملیات و انتخاب بهترین نتیجه یکی از کارآمد ترین روش ها جهت تشخیص نفوذ است.

تشخیص نفوذ در اصل یک مسئله classificationاست بنابراین اولین قدم انتخاب و استخراج ویژگی است.هنگامی که تعداد ویژگی ها از یک مرز مشخص بگذرد در عملکرد طبقه بندی تغییر ایجاد خواهد شد.اصطلاحا feature selection یا انتخاب ویژگی،از بین ویژگی های موجود خروجی را بر اساس یک تابع ارزیابی مشخص انتخاب میکندتا زمانی که فضای ویژگی ها کاهش یابد و در دقت classification نیز اخلالی ایجاد نشود ادامه می یابد.

برای داده های بزرگ،انتخاب ویژگی زمان تشخیص و هزینه را کاهش می دهدو کارایی دسته بندی را افزایش می دهدو در نهایت به کشف مجموعه حاوی اطلاعات مفید می انجامد.

از الگوریتم ژنتیک جهت استنتاج قوانین مفیدتر و جدیدتر برای تشخیص نفوذ استفاده می شود.با استفاده از این قوانین داده های نرمال از داده های غیر نرمال تشخیص داده میشوند.


به طور کلی قانون در الگوریتم ژنتیک به صورت آرایه رو به رو میباشد :   if{condition} then {act}

که همانطور که مشخص است conditionداده مورد بررسی است و act عکس العملی است که باید در مورد آن انجام شود،condition می تواند برای موارد گوناگونی بررسی شود مثلا پورت ،مدت زمان اتصال ،IP ،پروتکل.act نیز میتواند عکس العمل های گوناگون نظیر پیغام دادن و یا حتی بلاک کردن باشد.


تابع برازندگی  fitness :

چنانچه قانون به صورت if A and B نمایش داده شود ،تابع برازندگی معادل زیر می باشد:


support = | A and B | / N 

                    |  confidence = | A and B | / | A

fitness = w1 * support + w2 * confidence


که N تعداد کل اتصالات شبکه در داده است، | A| تعداد اتصالات شبکه منطبق با شرط A و | A and B |تعداد اتصالات شبکه که با قانون A then Bمطابقت می کند.وزن های w1 وw2 نیز برای کنترل توازن بین دو عبارت استفاده می شود.

از مزایای استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص نفوذ با توجه به اینکه الگوریتم های ژنتیک ذاتا موازی هستند با چندین ازدیاد نسل می توان فضای حل مسئله را از چند جهت جستجو کرد،همچنین موازی سازی به الگوریتم ژنتیک این اجازه را می دهد تا طرح های بسیاری را همزمان با یکدیگر ارزیابی کند که این امر برای فضاهای بزرگ بسیار مناسب است،همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز قوانین جدید اضافه شود و سیستم تشخیص نفوذ پیشرفته تر شود و نکته دیگر این که این الگوریتم باعث می شود در ماکزیمم های محلی دچار مشکل نشویم.

                                                                           

research.iaun.ac.ir/pd/rastegari/pdfs/PaperC_7221                                                                                                                                                                                                                                   

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.